Coachy geeft trainers meer tijd voor voetbal.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

Definities

Leverancier
Zoofa-Design (waarvan Coachy een handelsmerk is), met maatschappelijke zetel te Kapellebaan 7, 9260 Wichelen, België, ondernemingsnummer BE 0829 857 665.

Klant / Gebruiker
De gebruiker van de Coachy online webapplicatie, die een account geregistreerd heeft (gratis of betalend) via https://app.coachy.io.

De webapplicatie
Het online platform Coachy, te gebruiken via https://app.coachy.io.

Registratie
Het aanmaken van een account door de gebruiker bij de online webapplicatie Coachy.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.coachy.io, de online applicatie https://app.coachy.io, alle onderhandelingen, bestellingen, prijsoffertes en deze overeenkomst, alsmede op alle andere overeenkomsten tussen de (toekomstige) gebruiker en de leverancier en die betrekking hebben op de webapplicatie, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande voorstellen en overeenkomsten. De leverancier is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De leverancier zal de gebruiker ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen via e-mail. Indien de gebruiker niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan de gebruiker deze overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien de gebruiker niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling van leverancier voor het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Alle voorstellen of prijsoffertes met betrekking tot de webapplicatie Coachy zijn vrijblijvend en herroepbaar.

Gebruiksrecht & reikwijdte van dit gebruiksrecht

1. Coachy verleent de gebruiker het niet-exclusieve recht om de webapplicatie te gebruiken ten behoeve van zijn activiteiten. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de overeenkomst/registratie tot stand is gekomen.De gebruiker zal de webapplicatie slechts gebruiken conform deze voorwaarden

2. De leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de webapplicatie. De leverancier zal de gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de webapplicatie, een en ander naar oordeel van de leverancier.

3. De gebruiker mag niet toestaan dat de webapplicatie wordt gebruikt ten behoeve van of door enige andere (rechts)persoon dan de gebruiker zelf.

4. Het is de gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.

5. Indien de gebruiker te weten komt dat derden de webapplicatie onrechtmatig zouden gebruiken, dient hij hiervan onmiddellijk de leverancier schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. Het is de leverancier toegestaan controle uit te oefenen op eventueel misbruik van deze software en bij vaststelling ervan het gebruiksrecht onmiddellijk en zonder enige tegenprestatie op te schorten, te schrappen of de toegang tot de webapplicatie te ontzeggen.

Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die de gebruiker zelf aangeeft:

2. De gebruiker kan zelf op ieder moment beslissen om de overeenkomst te beëindigen en zijn account te sluiten binnen de webapplicatie.

3. De gebruiker kan zelf op ieder moment aangeven of dat de overeenkomst voor een Coachy PRO account automatisch verlengd mag worden voor de opvolgende periode door middel van het aan/uitschakelen van deze optie binnen de webapplicatie. Standaard wordt het automatisch verlengen van een Coachy PRO account steeds uitgevoerd, tenzij de gebruiker dit dus zelf handmatig uitschakelt.

4. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de gebruiker terstond het gebruik van de webapplicatie staken en gestaakt houden. De Leverancier zal bij beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan de gebruiker terugbetalen.

5. Deze overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het moment dat de gebruiker aan de leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat de leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat de gebruiker zijn activiteiten staakt, ontbonden wordt of failliet wordt verklaard. Op dat moment worden alle nog verschuldigde sommen conform de gemaakte overeenkomst ineens en volledig opeisbaar.

Betalingen & prijzen

1. Alle door de leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de gebruiker komen.

2. De leverancier is ten allen tijde gerechtigd om een prijsverhoging toe te passen, rekening houdende met de stijging van de kostprijs van de ontwikkeling, instandhouding, onderhoud en verbetering van de webapplicatie. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via e-mail of op enige andere wijze. Bij prijsstijgingen kan de gebruiker deze overeenkomst ook steeds opzeggen en zijn account bij de webapplicatie sluiten.

3. Indien de gebruiker deze overeenkomst tegen de start van zijn volgende termijn niet heeft stopgezet, wordt de gebruiker geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard en zal het account automatisch vernieuwd worden voor een volgende termijn, mits de optie “automatisch vernieuwen” geactiveerd werd bij de instellingen van het account van de gebruiker bij de webapplicatie.

4. Betaling van de vergoeding geschiedt uitsluitend via een online betaling binnenin de webapplicatie, waarbij de leverancier gebruik maakt van een derde partij om deze betalingen te verwerken, namelijk Stripe: https://stripe.com/be en Mollie https://www.mollie.com/be

5. Betaling van eventuele bijkomende kosten en andere heffingen geschiedt uitsluitend via een overschrijving.

6. Facturatie en betaling vinden plaats conform deze voorwaarden.

7. Bij laattijdige betaling behoudt de leverancier zich het recht voor om de functionaliteit van de webapplicatie te beperken. De leverancier zal hiervan de gebruiker op de hoogte stellen en hem verzoeken om de verschuldigde vergoeding alsnog over te maken. Indien ook daarop geen betaling volgt, zal de leverancier gerechtigd zijn de toegang tot de webapplicatie te blokkeren. 

8. Indien de gebruiker zijn betalingsverplichtingen, niet, onvolledig of laattijdig nakomt, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende referte-interest (wet 2 augustus 2002) tot op de dag van de volledige betaling, vermeerderd met een schadebeding van 15 procent van het openstaand saldo, met een minimum van 50€.

9. De gebruiker dient de leverancier tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die de leverancier heeft moeten maken, waaronder onder andere (maar niet beperkt tot) de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden, tengevolge van een contractuele inbreuk door de gebruiker.

Support & helpdesk

1. Gedurende deze overeenkomst heeft de gebruiker recht op support.

2. Support omvat het stellen van vragen via e-mail of het aanmaken van een helpdesk-ticket in de webapplicatie.

3. De ondersteuning betreft uitsluitend de functionaliteit van de webapplicatie bij correct gebruik door de gebruiker.

4. Support omvat niet:

5. Support mag slechts worden aangevraagd door een gebruiker.

6. In het kader van het leveren van support is de leverancier gerechtigd de gegevens van de gebruiker in te zien.

7. Indien de leverancier in opdracht van de gebruiker werkzaamheden met betrekking tot de onder puntje 4. vanaf  a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal de leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding voor het gebruik van de webapplicatie, aan de gebruiker apart in rekening brengen conform de bij de leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.

Beschikbaarheid van de webapplicatie

1. Coachy spant zich in om een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de webapplicatie te verkrijgen.

2. Coachy is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de webapplicatie buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer van onze diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de gebruiker jegens Coachy met zich meebrengt. Coachy spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk de gebruiker tijdig te informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de webapplicatie, zijn het exclusieve eigendom van de leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in deze overeenkomst of voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de gebruiker.

2. Het is de gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier op of in de webapplicatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de gebruiker niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

3. De leverancier vrijwaart de gebruiker voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe de gebruiker ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door de gebruiker, overeenkomstig deze overeenkomst, van de webapplicatie of enig deel daarvan, mits de gebruiker de leverancier onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, de gebruiker aan de leverancier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en mits de gebruiker daarbij op eerste verzoek van de leverancier alle relevante informatie en andere medewerking aan de leverancier verstrekt.

4. Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door de gebruiker van de webapplicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als bedoeld in bovenstaand artikel (3.) dan wel, naar het oordeel van de leverancier, de kans bestaat dat de webapplicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft de leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening

  1. (I) voor de gebruiker het recht te verkrijgen de webapplicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze voorwaarden;
  2. (II) de webapplicatie te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft;
  3. (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, deze overeenkomst en/of deze voorwaarden, evenals de uit hoofde van deze overeenkomst en/of deze voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreukmakende webapplicatie, te beëindigen.

5. Onverminderd het in artikel 3. van deze intellectuele eigendomsrechten bepaalde, is de leverancier uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens de gebruiker voorzover een vordering verband houdt met

De gebruiker vrijwaart de leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel.

6. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van de leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel (intellectuele eigendomsrechten) alsook in het volgende artikel (aansprakelijkheid).

7. De leverancier is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) webapplicatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de webapplicatie. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

8. De leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of de gebruiker de voorwaarden van deze overeenkomst en deze voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de gebruiker hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door de leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en de gebruiker is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door de gebruiker afgegeven rapporten en de naleving door de gebruiker van deze overeenkomst en deze voorwaarden, maar verschaft de leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de leverancier, tenzij de controle aantoont dat de gebruiker de voorwaarden van deze overeenkomst of deze voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker zijn.

Aansprakelijkheid

1. Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout, is de leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende delen van dit artikel.

2. In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, treft de leverancier geen enkele aansprakelijkheid.

3. De leverancier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, sportieve schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de klanten van de gebruiker, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de gebruiker aan de leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de gebruiker aan de leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien de leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

4. De leverancier is nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de gebruiker verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de webapplicatie.

5. De leverancier is nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van de programmatuur van de gebruiker of van derden, van apparatuur van de gebruiker, de leverancier of derden, of van internetverbindingen van de gebruiker, de leverancier of derden.

6. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de webapplicatie bij de gebruiker worden geplaatst.

7. De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevens die ingevoerd en verwerkt worden in en door de webapplicatie.

8. Voorzover de leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de drie (3) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan de gebruiker gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door de leverancier aan de gebruiker in die periode. Voorzover de leverancier ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van de leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 50.

9. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de webapplicatie is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

10. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de webapplicatie nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

11. De gebruiker vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de deze voorwaarden, tenzij de gebruiker deze aanspraken jegens de leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien de gebruiker de schade zelf zou hebben geleden. 

12. De aansprakelijkheid van de leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de gebruiker ontstaat in alle gevallen slechts indien de gebruiker de leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt via een aangetekend schrijven, waarbij een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en de leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de leverancier in staat is adequaat te reageren.

13. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien de gebruiker nalaat de leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

14. Het vorderingsrecht van de gebruiker om in rechte een schadevergoeding te eisen van de leverancier verjaart door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van het toerekenbaar schadeverwekkend feit.

Gegevens van de gebruiker

1. De gegevens die de gebruiker middels de webapplicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door de leverancier ingeschakelde derde staat.

2. De gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.

3. De leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade, gederfde winsten of sportieve schade van de gebruiker.

4. Tot 14 dagen na het beëindigen van deze overeenkomst kan de gebruiker de leverancier verzoeken, tegen voorafgaandelijke betaling van een vergoeding, hem een export/kopie van de gegevens digitaal te doen toekomen via e-mail. 

Privacy & gegevensverwerking

1. Voorzover de gebruiker met gebruikmaking van de webapplicatie persoonsgegevens verwerkt, is de gebruiker daarvoor de enige verantwoordelijke in de zin van de Wet voor de bescherming van persoonsgegevens. De gebruiker staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verzamelt en verwerkt. De leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van de gebruiker en overeenkomstig de instructies van de gebruiker, binnen de perken van deze overeenkomst.

2. De gebruiker vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze overeenkomst tussen de leverancier en de gebruiker en/of de door de gebruiker in het kader van deze overeenkomst verwerkte gegevens die jegens de leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan de leverancier toe te rekenen schending van de Wet ter bescherming van persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Lees ook ons privacybeleid.

Geheimhouding

1. Elk van beide partijen (gebruiker en leverancier) zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

2. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie – indien die informatie of gegevens:

3. De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voorzover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

4. Partijen staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, kunnen uitsluitend worden behandeld door de rechtbank van Dendermonde.

Contactgegevens

Coachy is een handelsmerk van Zoofa-Design, met maatschappelijke zetel te Kapellebaan 7, 9260 Wichelen (België), met ondernemingsnummer BE 0829.857.665.

E-mailadres: info@coachy.io

Lees ook

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2019.

Efficiënter werken en meer tijd krijgen voor voetbal dankzij Coachy, net zoals meer dan 2500 andere coaches.

Probeer het gratis

Test Coachy vandaag nog gratis uit. Registreer snel en eenvoudig (Geen betaling vereist).